Пшеница

 
HYVIDO Дакота Зимен хибриден ечемик
Предимства:
 • добра толерантност на презимуване
 • толерантност към брашнеста мана, ринхоспориум и Рамулария
 • високо абсолютно тегло на 1000 семена
 • подходящ за Северна и Южна България
Характеристики:
 • сеитбена норма 180 - 200 к.с./кв.м
 • 6-редов, зимен хибриден ечемик, фуражен
 • средноранен
 • много висок добивен потенциал и висока хранителна стойност
 • зърното и сламата са подходящи за животновъдството
 • отплаща се при интензивна технология на отглеждане
read more

БОЛОНЯ Рекордьорът за качество

 Характеристика:
 • висок стандарт за хлебопекарни качества
 • зимен сорт хлебна пшеница
 • ранен сорт
 • осилест сорт
 • нисък до среден хабитус
 • устойчив на ниски температури
 • стабилни добиви дори при по-сухи условия
Качествени показатели:
 • абсолютно тегло – средно (~ 31 до 37 г)
 • ХЛТ – 79 до 84 (стандарт 76)
 • ДМГ – от 27 до 33 (стандарт 22)
 • съдържание на протеини – много високо (средно 13,5 – 13,8)
 • ЧХС – от 75 до 89 (стандарт 65)
 • число на отпускане – от 3 до 5
Предимства:
 • отличен баланс между високи добиви и високи качествени показатели
 • устойчив на полягане
 • висока толерантност към Брашнеста мана
 • толерантен към Жълта ръжда, Септория и Фузариум
 • подходящ за подобряване качеството на партидата
 • подходящ за Северна и Южна България
read more

ГАБРИО Предимства:
 • високо съдържание на протеин 12-13%
 • отлична комбинация между много висок добивен потенциал и високи качествени показатели
 • толерантен към основните важни болести
 • много добра пластичност при сухи условия и по-слаби почвени типове
Характеристики:
 • сеитбена норма 500-550 к.с./кв.м
 • средноранен
 • осилест, компактен клас
 • средновисок и толерантен на полягане
 • подходящ за различни почвени типове
 • добра устойчивост на ниски температури
read more

ЕГЕО Средноранна твърда пшеница
Предимства:
 • адаптивен във всички видове почви и условия - пластичен
 • добро качество
 • толерантен към основните болести
Характеристики:
 • тип: балансиран и за добиви, и за качество
 • протеин %: среден капацитет за натрупване 13-15%
 • цвят грис: среден - 21
 • индекс глутен: среден - 64
 • стъкловидност: средна - 5
 • хектолитрово тегло: високо - 82
 • стабилност на добива дори при трудни условия
 • сорт с високо качество, подходящ за качествена паста
 • толерантен към основните болести септория и ръжди
 • бърз разтеж и добро братене
 • без загуба на стъкловидност
 • толерантен на засушаване
read more

ЕКЗАЛТЕЙШЪН Предимства:
 • много качествен сорт хлебна пшеница
 • добра толерантност към болести
 • високо ниво но толерантност на стрес
 • добра толерантност км замръзване и повторни студове
 • голяма устойчивост на полягане
 • превъзхожда добивите на Фаладо с 1.2 пункта
 • висок продуктивен потенциал и стабилност на добива (топ ниво в страните от югоизточна Европа за най-високи добиви)
Характеристики:
 • зимна обикновена пшеница
 • седноранна
 • много висок добивен потенциал
 • много добри хлебопекарни качества
 • посевна норма: 500-550 к.с./кв.м
read more

ИНДЖЕНИО Сеитбена норма
  450 к.с./кв.м. 
 Характеристика:
 •  зимен сорт хлебна пшеница
 •  ранен сорт
 •  осилест сорт
 •  средно висок до висок хабитус
 •  едри зърна
 •  изравнени братя и класове
 •  висок добивен потенциал
Качествени показатели:
 • абсолютно тегло – високо (~ 45 до 55 г)
 •  ХЛТ – 76 до 82 (стандарт 76)
 •  ДМГ – от 25 до 31 (стандарт 22)
 •  съдържание на протеини – високо (ср. 13 – 13,3)
 •  ЧХС – от 65 до 80 (стандарт 65)
 •  число на отпускане – от 4 до 6
Предимства:
 • постоянно високи добиви в цялата страна и висок добивен потенциал
 • толерантен на студ / ниски температури и суша
 • толерантен към Брашнеста мана,  Жълта ръжда и Септория
 • високо съдържание на протеини
 • високи качествени показатели
 • гъвкав към различни агротехнологични условия на отглеждане
read more

ОДИСЕО Средноранна твърда пшеница
Предимства:
 • сорт в среден цикъл с много висока стабилност на добивите
 • много добре реагира на азотно торене
 • представя се отлично в плодородни почви и се максимизира потенциалът за добив
Характеристики:
 • тип: за добиви
 • протеин %: среден капацитет за натрупване 13-15%
 • цвят грис: добър - 23.2
 • индекс глутен: нисък - 56
 • стъкловидност: добра - 7
 • хектолитрово тегло: високо - 80,2
 • сорт със стабилни добиви
 • много добра братимост
 • торерантен на Септория
 • бързо завършване на зреенето на зърното
 • добра стъкловидност, балансирана с другите качествени параметри
read more

ПЕШЪН Предимства:
 • Високо съдържание на протеин > 12 %
 • Много висок потенциал за добив
 • Пластичност
 • Добра толерантност към някои болести по пшеницата - септория, ръжда и фузариоза
Харектеристики:
 • Сеитбена норма 500-550 к.с./кв.м
 • зимен сорт пшеница
 • Средноранен, осилест
 • Средновисок, толерантен на полягане
 • Високи добиви при интензивен тип на отглеждане
 • Стабилност на добива в годините
 • Подходящ за различните почвено-климатични условия в България
read more

ПИБРАК Предимства:
 • Високо съдържание на протеин 12-13
 • Висок добивен потенциал
 • Толерантен на измръзване
 • Много добра толерантност срещу болести Жълта ръжда, Брашнеста мана и Фузариоза
Харектеристики:
 • Сеитбена норма 500-550 к.с./кв.м
 • Зимен сорт пшеница
 • Средноранен, осилест
 • Средновисок и толерантен на полягане
 • Топ добиви при интензивен тип на отглеждане
 • Толерантен към основните икономически важни болести
read more

СИ АЛФИЕРЕ Среднокъсна твърда пшеница
Предимства:
 • изцяло насочен продуктов профил за качество
 • толерантен на основните болести
 • високи стойности за хектолитрово тегло, протеин и глутен
Характеристики:
 • тип: за качество
 • протеин %: висок капацитет за натрупване 14-16%
 • цвят грис: добър 24,5
 • индекс глутен: висок - 75
 • стъкловидност: добра - 7
 • хектолитрово тегло: високо - 82,2
 • добро ниво на добив за качествено ориентиран сорт
 • идеален за производство на паста
 • много добър капацитет за натрупване на протеини
 • джбро хектолитрово тегло и индекс на глутен
 • толерантен на септория
 • ниско ниво на натрупване на токсини
read more

СТАРЛОРД Предимства:
 • осигурява качество и висок потенциал за добив
 • високо съдържание на протеин
 • високо качество на зърното
 • висока толерантност на основните болести - брашнеста мана, кафява ръжда и фузариоза
Характеристики:
 • сеитбена норма 500-550 к.с./кв.м
 • средноранен сорт
 • много добри хлебопекарни свойства и стабилни качествени показатели
 • реагира много добре на азотно торене и осигурява максимален добив и ниво на протеините
 • средновисоко растение - устойчиво на полягане
 • при добро торене осигурява максимален добив и ниво на протеините
 • отлична адаптивност към различните почвено-климатични условия
read more

ФАЛАДО Предимства:
 • Устойчив на полягане и измръзване
 • Изключителен добивен потенциал и стабилност
 • Висока братимост
 • Добра толерантност към Брашнеста мана, Кафява ръжда и Жълта ръжда
 • Много добра толерантност към Фузариоза и Септориоза
Харектеристика:
 • Сеитбена норма 500-550 к.с./кв.м
 • Зимен сорт хлебна пшеница
 • Ранен, осилест сорт
 • Височина на растението 78-85 см
 • Отличен баланс между добив и добри качествени показатели
 • Висока толерантност на стресови условия /благодарение на восъчния налеп върху листата/
read more